Sony Xperia PRO-I 手機分享會

1O1O 舉辦的 Sony Xperia PRO-I 手機分享會已完滿結束。Ray Ma @ FlashingDroid 聯同Sony手機專員向客戶介紹 Xperia PRO-I 的各種功能及拍攝技巧,在場客戶均熱烈試用 Xperia PRO-I 並拍出專業級照片。配合1O1O尊尚5G服務,讓您的娛樂生活加倍昇華!

  • 2021年12月
  • Event
    Album